Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 26.04.2023 r. (tj. piątek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, Sala posiedzeń

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 04.01.2024 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki", dyskusja, podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie potwierdzenia składu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki". 
 14. Upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki" do podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania dokumentów przez IZ, dyskusja, podjęcie uchwały. 
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.


W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków oraz materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy nr: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem „składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.

Zaproszenie POBIERZ 


 

 

 

Aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych

Życzą

Zarząd oraz Pracownicy Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki"

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza III nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING, który odbędzie się w dniach od 26 marca do 25 kwietnia 2024r.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING mogą ubiegać się:
a) przedsiębiorcy posiadający siedzibę i faktycznie działający na obszarze powiatu gorlickiego, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) osoby fizyczne prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły nie stanowiącą jednak działalności gospodarczej na mocy wyraźnego przepisu ustawy,
c) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze powiatu gorlickiego i faktycznie działający na tym obszarze,
d) organizacje (z wyłączeniem grup nieformalnych) posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze powiatu gorlickiego, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy, jeżeli posiadanie tego statusu nie jest wymagane dla zgodnego z prawem wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi lub realizowania inicjatywy,
e) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające siedzibę i działające na obszarze powiatu gorlickiego.

Przyznawanie znaku odbywa się w trzech kategoriach:
1) produkt,
2) usługa,
3) inicjatywa.

Wnioski o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING można składać w terminie 26 marzec - 25 kwiecień 2024 r. w godz. 8:00 - 16:00.  Wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice. Liczy się data wpływu wniosku do biura Stowarzyszenia.

Podmioty zainteresowane składaniem Wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” pod numerem telefonu 18/352-65-76, 512-028-092 lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Dokumentacja aplikacyjna:

 


 

W związku z koniecznością aktualizacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) wynikającą z wezwania przez Samorząd Województwa Małopolskiego zapraszamy do zgłaszania propozycji zmian w zapisach strategii. Proponowane zmiany wynikają m.in. z aktualizacji zapisów dokumentów programowych, w oparciu o które wdrażana będzie LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące zmian zapisów w LSR można zgłaszać na formularzu – pobierz.

Prosimy o zgłaszanie zmian do przedstawionego projektu dokumentu na formularzu zmian do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” (ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice) lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15:00.


 

Szanowni Państwo, na prośbę współpracującej z nami Fundacji Socjometr przesyłamy zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarze, który organizowany jest w ramach kursu "Socjologia obszarów wiejskich". To świetna okazja dla osób zainteresowanych rozwojem wsi i współczesnymi problemami społecznymi na uzyskanie szerszego obrazu i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://socjometr.pl/2024/01/09/kurs-socjologia-obszarow-wiejskich/

 

Program kursu

      

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech