Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

 

 

 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

Wypełnionych zapachem świątecznych wypieków, nutą wspólnie śpiewanej kolędy,

ciepłem kochających serc, bliskością, pokojem i radością

oraz sukcesów w nadchodzącym Nowym 2024 Roku

Życzą

Zarząd oraz Pracownicy Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”    

 

W związku z koniecznością uzupełnienia Rady Programowej, zapewniającego spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor gospodarczy.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności - POBIERZ 

Dodatkowo należy złożyć stosowne dokumenty:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1.Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

1.Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym  Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

 W przypadku rolników:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie o ubezpieczeniu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo. 

 

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Wzór oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dostępny jest w Biurze LGD oraz zamieszczony na stronie internetowej LGD- POBIERZ

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 stycznia 2024 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Wybór Członków do Rady Programowej odbędzie się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 04 stycznia 2024 r.

Obecność Kandydatów na Członków Rady Programowej na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.

Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 04 stycznia 2024 r. (tj. czwartek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, Sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 17 października 2023 r.
 6. Zmiany zapisów Statutu Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały.
 7. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały. 
 8. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały.
 9. Odczytanie zrzeczenia się pełnienia funkcji Członka Zarządu, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie nadania tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego Członków Zarządu.
 11. Odczytanie zrzeczenia się z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 12. Odczytanie zrzeczenia się z pełnienia funkcji Członka Rady Programowej, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego Rady Programowej.
 13. Uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej - przeprowadzenie wyboru Członków Zarządu, wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Członka Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”:
 • Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji Skrutacyjnej,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu,
 • Wybór Członków Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członka Rady Programowej, 
 • Wybór Członka Rady Programowej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały. 

14. Zmiana osoby wyznaczonej do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” w związku stowarzyszeń FEDERACJA LGD MAŁOPOSKA, dyskusja, podjęcie uchwały.
15. Sprawy różne, wolne wnioski.
16. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności  wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.

Zaproszenie POBIERZ


 

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonym naborem wniosków w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 1/2024)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_1/2024_POBIERZ

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2023 r. ogłosiliśmy nabór wniosków w zakresie:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 1/2024)

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 05.01.2024 r. do 19.01.2024 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach  kryteriów wyboru operacji.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech