Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 26.04.2023 r. (tj. piątek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, Sala posiedzeń

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 04.01.2024 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki", dyskusja, podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie potwierdzenia składu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki". 
 14. Upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki" do podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania dokumentów przez IZ, dyskusja, podjęcie uchwały. 
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.


W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków oraz materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy nr: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem „składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.

Zaproszenie POBIERZ 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech