Nabory archiwalne

Data publikacji ogłoszenia: 20.11.2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),

b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z biznesplanem w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 18.12.2017 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej:

Cel ogólny LSR: I Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

Cel szczegółowy LSR: I.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Przedsięwzięcie: I.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych – 10

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 10

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru dodatkowymi warunkami udzielenia wsparcia

- Wnioskodawca należy do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR tj.
   - osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia:

 • w wieku 18-24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy;
 • w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy;

   - osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia;
   - osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe); 
   - kobiety pozostające bez zatrudnienia;
   - osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia

oraz

- formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Kwalifikacje i/lub doświadczenie wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Dodatkowe miejsca pracy – 2 pkt.
 3. Wsparcie grup defaworyzowanych – 3pkt.
 4. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 pkt.
 5. Innowacyjność operacji – 2 pkt.
 6. Przedmiot operacji – 7 pkt.
 7. Gotowość do realizacji operacji – 3 pkt.
 8. Doradztwo w biurze LGD – 2 pkt.
 9. Wpływ operacji na rozwój turystyki – 3 pkt.
 10. Czas realizacji operacji – 3 pkt.
 11. Zrównoważony rozwój obszaru LSR - 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 60 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Forma wsparcia – ryczałt (premia).

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji, w szczególności:
  - oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania działalności/świadczenia usług w zakresie opisanym w biznesplanie - na formularzu udostępnionym przez LGD,

  - oświadczenie o przynależności do grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy - na formularzu udostępnionym przez LGD,
  - harmonogram realizacji operacji - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 1. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku i biznesplanu z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech