Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Budowa małej architektury turystycznej na obszarze LGD "Beskid Gorlicki" w ilości 13 sztuk w trzech wariantach (I-III), zgodnie z projektami architektoniczno-budowlanymi oraz przedmiarami robót zamieszczonymi jako załącznik do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Przedmiar robót_wariant I
Przedmiar robót_wariant II
Przedmiar robót_wariant III
MOR_wariant I
MOR_wariant II
MOR_wariant III


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.04.2022 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2022 oraz nr 2/2022.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 1/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 2/2022 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady_26.04.2022


 

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej  (Ogłoszenie 3/2022) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne

Wnioski są przyjmowane do 02.05.2022 r. do godz 16.00.

Serdecznie zapraszamy!


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 26.04.2022 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 18:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2022 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2022.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2022.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2022.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2022.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2022.
 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2022. prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2022
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 2/2022
 12. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2022
 13. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 2/2022
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 2/2022
 15. Wolne wnioski, dyskusja.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu RP


 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 26.04.2022 r. (tj. wtorek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 27 września 2021 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Programowej, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego Rady Programowej.
 13. Przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Prezesa i Członków Zarządu,
 • Wybór Prezesa Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Wybór Członków Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 1. Ustalenie wysokości diet Członków Zarządu, dyskusja, podjęcie uchwały.
 2. Ustalenie wysokości diet Członków Rady Programowej, dyskusja, podjęcie uchwały.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.


W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członkówprosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech