Nabory archiwalne

Data publikacji ogłoszenia: 08.12.2017

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 22.12.2017 r. do 15.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w formacie z rozszerzeniem .pdf.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 15.01.2018 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny LSR: III Wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego

Cel szczegółowy LSR: III.3 Poprawa zaangażowania i integracji społecznej

Przedsięwzięcie: III.3.1 Wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców

Wskaźnik produktu: Liczba operacji w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców – 10

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w działaniach na rzecz integracji i aktywizacji – 500

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków - punkty kontrolne wskazane na karcie wstępnej oceny wniosków, której wzór znajduje się w dokumentacji konkursowej.
 2. Zgodność zadania z LSR, tj:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodności z Programem, w tym z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz formą wsparcia,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  d) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Spełnienie kryteriów wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów.

UWAGA: o powierzenie grantu nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana
z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

Kryteria wyboru grantobiorców:

 1. Doświadczenie grantobiorcy – 2 pkt.
 2. Gotowość do realizacji zadania – 5 pkt.
 3. Spójność planowanych działań i kosztów – 5 pkt.
 4. Wkład własny – 1 pkt.
 5. Doradztwo w biurze LGD – 2 pkt.
 6. Czas realizacji zadania – 4 pkt.
 7. Lokalne zasoby – 2 pkt.
 8. Zrównoważony rozwój obszaru LSR – 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru grantobiorców wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy wynosi: 11.

Formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, LSR, kryteria wyboru grantobiorców,  dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 250 000,00 zł.

Minimalna kwota pomocy na jedno zadanie: 5 000,00 zł.

Maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 25 000,00 zł.

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Procent kwoty pomocy  przypadający na granty , które będą realizowane przez JSFP w ramach całego projektu grantowego - 20%.

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych zadania.

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu grantowego: realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:   organizacja  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorcy:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami.
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców, w szczególności:
  – harmonogram realizacji zadania – na formularzu udostępnionym przez LGD

  – oświadczenie grantobiorcy w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej– na formularzu udostępnionym przez LGD
 3. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 4. Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - na formularzu udostępnionym przez LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech