Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 27 luty 2017 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 15:30 w Sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 3 lutego 2017 r.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r.

9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2016 r.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

12. Odczytanie i przyjęcie Zrzeczenia z funkcji Członka Rady Programowej.

13. Wybór uzupełniający Członka Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”:

  • Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Prezentacja Kandydatów na Członka Rady Programowej,
  • Wybór Członka Rady Programowej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.          

14. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów oraz Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

15. Sprawy różne, wolne wnioski.

16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.


W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech