Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członka Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor społeczny z obszaru Gminy Ropa.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2017 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności.

Dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku reprezentowania sektora społecznego:

I. Osoby prawne reprezentujące sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju,

- wiek osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej poniżej 35 roku życia

II. Mieszkańcy reprezentujący sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- zamieszkanie na obszarze Gminy Ropa,

- wiek poniżej 35 roku życia.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR.

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady Programowej należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Wzory oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR oraz oświadczenia o niekaralności dostępne są w Biurze LGD oraz zamieszczone na stronie internetowej LGD.

Wybór Członka do Rady Programowej odbędzie się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 27 lutego 2017 r. o godz.15:30 w Sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice.

Obecność Kandydatów na Członka Rady Programowej na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech